Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spoločnosti De Heus a.s., výrobcu krmív Energys® HOBBY, o ochrane a spracovaní osobných údajov

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým fyzickým osobám, o ktorých spracúvame ich osobné údaje, jasný a prehľadný výpočet spracovávaných osobných údajov, informácie za akým účelom tak robíme, na základe akých právnych titulov a po akú dobu tieto osobné údaje spracovávame, komu a prečo ich posúvame, a hlavne poskytnúť fyzickým osobám prehľadný výpočet ich práv a postupov, ako tieto práva môžu voči nám uplatniť.

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných (ďalej len „Nariadenie“) za účelom zaistenia informačnej povinnosti správcu podľa čl. 13 GDPR.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť De Heus a.s., Marefy 144, 685 01 Bučovice, IČ: 26930935, DIČ: CZ25321498 zapísaná v obchodnom registri v Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 46313 (ďalej len „Správca“ alebo „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje Správcu sú nasledovné:

adresa doručenia: Marefy 144, 685 01 Bučovice
adresa elektronickej pošty: info@deheus.cz
telefonický kontakt: +420 517 307 701

Správca nevymenoval zverenca pre ochranu osobných údajov.

 

Aké osobné údaje spracovávame?

V súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb spracovávame nasledujúce údaje:

 1. Základné identifikačné údaje: meno, priezvisko, názov obchodnej firmy, IČ, DIČ, fakturačná adresa, doručovacia adresa.
 2. Kontaktné údaje: e-mail, telefón.
 3. Údaje o nakúpenom tovare či službách: názov a špecifikácie tovaru, cena, objem.
 4. Údaje o správaní pri čítaní obchodných oznámení: čas otvorenia, informácie o zariadení, IP adresa, kliknutia na odkazy a nastavenie správ.
 5. Údaje z cookies vo vašom webovom prehliadači o správaní na našich webových stránkach: zobrazené stránky, kliknutia na odkazy, informácie o zariadení, IP  adresa, poloha, identifikácia zariadenia a prehliadača.

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sa týkajú najmä:

 • Našich zákazníkov - osoby, ktoré s našou Spoločnosťou uzavreli kúpnu zmluvu.
 • Potenciálnych zákazníkov - osoby, s ktorými jednáme za účelom prípravy ponuky či posúdenia spolupráce.
 • Záujemcov o našu spoločnosť, výrobky alebo služby - osoby, ktoré navštívili našu webovú stránku alebo nás kontaktovali prostredníctvom e-mailu, položili nám otázku na našich stránkach, sociálnych sieťach, komunikovali s nami prostredníctvom online chatu alebo za použitie iných elektronických služieb.
 • Odberateľov našich newsletterov - osoby, ktoré sú prihlásené na odber newslettera a obchodných správ.

Účel, právne dôvody a doba spracovania

Rozsah spracovávaných údajov závisí na účele spracovania osobných údajov.

Údaje spracovávané na základe plnenia zmluvy

V tomto prípade spracovávame vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o zakúpenom tovare či službách za účelom vybavenia vašej objednávky a poskytnutia služieb.

Tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov od posledného nákupu.

 

Údaje spracovávané na základe právnych povinností

V tomto prípade spracovávame vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o zakúpenom tovare či službách za účelom dodržiavania nasledovných zákonov:

 • zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník,
 • zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.

Na tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 10 rokov od posledného nákupu.

 

Údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu

V súvislosti s návštevou našich webových stránok spracovávame údaje z cookies uložené do vášho webového prehliadača. Tieto údaje sú anonymné a spracovávame ich iba na analytické účely (meranie návštevnosti, efektivity reklám) za účelom skvalitňovania našich služieb. K tomu využívame nástroje tretích strán (Google Analytics, HotJar).

Naše webové stránky využívajú tiež technológie retargetingu od služby Sklik, ktorá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. Remarketingové reklamy využívame tiež v sieti Google Ads spoločnosti Google. Zobrazenie reklám môžete regulovať priamo vo svojom účte Google alebo v nastavení cookies vo svojom prehliadači.

Na nasledovných odkazoch nájdete návod na nastavenie pre jednotlivé prehliadače:

 

Ak ste našimi zákazníkmi, spracovávame na základe oprávneného záujmu tiež Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu. V tomto prípade spracovávame Vaše Kontaktné údaje, a aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný tovar a služby, spracovávame ďalej údaje o Vašom správaní pri čítaní obchodných správach.

Bez vzniku zmluvného vzťahu je Spoločnosť oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje na účely zasielania obchodných správ iba na základe Vášho súhlasu.

Pre tieto účely osobné údaje spracovávame do doby, kým sa z odoberania newslettera neodhlásite.

 

Kto spracováva vaše osobné údaje a komu ich poskytujeme?

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré sme od vás získali, spracovávame v úlohe Správcu. To znamená, že stanovujeme také účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a odpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše údaje ďalej poskytujeme týmto spracovávateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov a predpisov:

 • správca webovej prezentácie,
 • poskytovateľ hostingových služieb,
 • prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre vás,
 • poskytovateľ e-mail makretingového nástroja pre hromadné rozosielanie mailov,
 • poskytovatelia daňových a účtovných služieb a softvérov,
 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií,
 • dopravným spoločnostiam.

 

Ochrana a zabezpečenie Vašich osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov uplatňujeme postupy, mechanizmy, organizačné a technické opatrenia, ktoré zamedzujú neoprávnenému spracovaniu. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú našimi kľúčovými prioritami. Osobné údaje sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Pre spracovanie osobných údajov používame elektronické a manuálne prostriedky spracovania.

Údaje, ktoré spracovávame pre účely marketingu, budú spracované na území Európskej únie.

Prijali sme teda a udržiavame také technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo nechcenému zničeniu, pozmeneniu a preposielaniu Vašich osobných údajov, až po vymazanie Vašich osobných údajov po vypršanie súhlasu, alebo doby spracovania Vašich osobných údajov nutných pre splnenie zmluvy, prípadne splnenie právnej povinnosti, ktorá plynie zo zákona. 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom: Po dobu spracovania Vašich osobných údajov môžete požadovať informácie o tomto spracovaní, teda si od nás môžete vyžiadať, aké Vaše osobné údaje spracovávame a z akých dôvodov.

Právo na opravu osobných údajov: Máte právo požiadať o opravu neúplných či nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na vymazanie: Máte právo kedykoľvek požadovať Správcu o vymazanie Vašich osobných údajov, hlavne v prípadoch, kedy tieto údaje ešte nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo nás kedykoľvek požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak je presnosť alebo zákonnosť ich spracovania sporná.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov: Vaše osobné údaje spracované elektronicky na základe Vášho súhlasu či na základe právneho titulu plnenia zmluvy, môžu byť na Vašu žiadosť prenesené inému správcovi.

Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov:

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu: V prípadoch, kedy spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade: V prípade, že sa domnievame, že je spracovaním Vašich osobných údajov porušené niektoré ustanovenie Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Dozornom úrade, pričom nie je obmedzené ani Vaše právo na súdnu ochranu.  Dozorný úrad je Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), IČO: 70837627, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Jednotlivé práva uplatniť listinu či elektronickou formou adresovanou Správcovi, ktorá musí obsahovať Vašu jasnú identifikáciu a Vašu požiadavku. V prípade elektronického podania musí byť táto požiadavka zaslaná z Vami registrovanej emailovej adresy.

Upozorňujeme, že zjavné nedôvodné alebo neprimerané žiadosti na uplatnenie práv subjektov sme oprávnení odmietnuť či za ich vybavenie vystaviť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s vybavením Vašej žiadosti.

Tento dokument bol aktualizovaný 25. 10. 2018.

 

Aktualita

E-book

E-book o králikoch - 2. časť zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci - 2. časť.