Vonkajší chov prasiat

Prasatá sa z voľného chovu postupne presunuli do uzavretých stajní, z ktorých sa v komerčných chovoch vyvinuli sofistikované ustajňovacie kapacity využívajúce technológiu nielen pri automatizovaných systémoch kŕmenia a napájania, ale aj na riadenie stajňového prostredia. V súvislosti s dopytom po zdravých produktoch od šťastných zvierat sa však v Európe už dlhší čas presadzujú trendy ekologického poľnohospodárstva a chov prasiat na farmách tak prežíva svoju renesanciu.

Chov prasiat vonku

Alternatívny chov prasiat reprezentuje nielen bioproducentov, ale aj malých chovateľov. U nás je na extenzívnejšiu formu produkcie bravčového masa predurčené najmä přeštické čiernostrakaté prasa, ktoré vyniká pevnou konštitúciou a nenáročnosťou na úroveň výživy. 

Chov prasiat vonku

V alternatívnom spôsobe výkrmu sa uplatňuje pastva, ktorá je v našich podmienkach využiteľná v čase vegetácie, t. j. od mája do októbra. Je vhodná pre chovateľov malej až strednej veľkosti, ktorí majú v lepšom prípade možnosť produkovať vlastné kŕmne plodiny.

Chov prasiat na pastve

O veľkosti pastviny rozhoduje hneď niekoľko premenných, a to hmotnosť zvierat, ďalej hektárový výnos sušiny krmovín na pastvine, dĺžka pastevnej sezóny a množstvo vyprodukovaných výkalov, ktoré by nemalo prekročiť limit organického dusíka uvedený v nitrátovej smernici.

Ako optimálne sa javí využívanie pastviny v ohrádkovom (plôtikovom) systéme, pričom prasatá sú na vymedzenej ploche dovtedy, kým ju nezmenia na rozrytú pláň bez rastlín. Na ohradenie dočasného priestoru sa využívajú elektrické ohradníky, drevené oplotenie, prípadne balíky slamy. Pritom treba zodpovedne minimalizovať riziká kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré môžu byť zdrojom aj ekonomicky závažných infekčných ochorení (aktuálne afrického moru prasiat).

Podobne ako ostatné zvieratá, aj prasatá treba na pastvine chrániť pred nepriaznivými poveternostným podmienkami a slnkom. Pritom ležovisko musí umožňovať uľahnutie všetkých prasiat naraz. Zvieratá by mali mať neustále k dispozícii dostatočné množstvo kvalitnej vody na napájanie. Krmoviská na prídavok jadra by mali byť skonštruované tak, aby bránili znehodnoteniu krmiva.

na pastve

Tento systém chovu prasiat prináša okrem úspory nákladov na kŕmenie aj bonus v podobe vyššej kvality finálneho produktu. Najmä vďaka nižšiemu obsahu hydroxyprolínu v svalovine a vyššiemu podielu intramuskulárneho tuku je mäso jemnejšie a krehkejšie.

Výživa prasiat

Pastvina pre prasatá bude mať v porovnaní s plochou určenou prežúvavcom odlišnú skladbu porastu. Na účely pastevného výkrmu prasiat sa zakladajú napríklad ozimné zmesky (s podielom ozimného jačmeňa, ozimného hrachu, mätonohu trváceho, ozimnej pšenice a ozimného hrachora), jarné zmesky (so zastúpením ovsa, hrachora a hrachu) a ďatelinotrávy.

Pastva má síce priaznivý vplyv na zdravotný stav prasiat, na jeho dosiahnutie je však nutné, aby základom kŕmnej dávky boli jadrové krmivá. Ich výber je limitovaný nielen možnosťami chovateľa, ale aj zvolenou alternatívou hospodárenia. Napríklad v pravidlách ekologického poľnohospodárstva sa okrem pestrej skladby kŕmnej dávky kladie dôraz na to, aby sa skrmovali krmivá vypestované v bio režime.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.