Obmedzenie kŕmenia králikov

Výživa má veľmi dôležitý vplyv na úžitkovosť a následnú kvalitu mäsa. Z hľadiska výživy králikov je často používanou manipuláciou obmedzenie krmiva. Pod obmedzením rozumieme techniku kŕmenia, pri ktorej je kŕmna dávka určitým spôsobom obmedzená. Rozlišuje sa kvalitatívna a kvantitatívna reštrikcia.

Pri kvalitatívnej reštrikcii sa zníži alebo úplne vynechá niektorá živina v kŕmnej dávke. Kvantitatívne obmedzenie, pri ktorom sa znižuje množstvo krmiva, je bežnejšie. Osobitným typom kvantitatívnej reštrikcie je časová reštrikcia, pri ktorej je obmedzený čas, počas ktorého majú zvieratá prístup ku krmivu. Obmedzenie sa môže uplatňovať rôznymi spôsobmi, napríklad hneď po odstavení a potom počas celého obdobia výkrmu alebo s následným ad libitným (neobmedzeným) obdobím kŕmenia.

Kvantitatívne obmedzenie krmiva vedie k pomalšiemu rastu, ale zlepšuje konverziu krmiva (spotreba krmiva na jednotku prírastku). Po opätovnom kŕmení králikov ad libitum však dochádza ku kompenzácii rastu (intenzívnejší rast v období nasledujúcom po obmedzení rastu). Účinok krátkodobej, ale intenzívnej reštrikcie krmiva môže zvýšiť stráviteľnosť krmiva v tenkom a hrubom čreve. Obmedzenie krmiva počas gravidity sa skúmalo aj u králikov, ale v týchto pokusoch sa pozorovala nižšia pôrodná hmotnosť v porovnaní s králikmi kŕmenými ad libitum. Ďalšou preukázanou výhodou obmedzenia je nižší výskyt tráviacich problémov u králikov po odstavení.

KrálikMôže sa používať aj termín nepriama reštrikcia. Za nepriamu reštrikciu považujeme obmedzenie príjmu vody, ktoré znižuje príjem krmiva a jatočnú hmotnosť, ale preukázateľne zabraňuje niektorým zdravotným problémom.

V chove králikov sa s reštrikciou môžeme stretnúť v rôznych formách. Mierna reštrikcia môže tiež znížiť množstvo intramuskulárneho tuku a znížiť straty vody z mäsa počas varenia. S istotou môžeme povedať, že tento spôsob kŕmenia vo väčšine prípadov znižuje úhyn a chorobnosť a zlepšuje konverziu krmiva, ale stále existuje mnoho pokusov, v ktorých sa táto teória vyvracia. Preto je dôležité vyhodnotiť, do akej miery a ako dlho by sa malo obmedzenie uplatňovať.

Pokiaľ ide o pohodu králikov počas obmedzenia množstva, dôsledky sú stále diskutabilné, pretože obmedzenie kŕmenia pravdepodobne vedie k hladovaniu. Králiky sa však dokážu prispôsobiť akejkoľvek forme techniky kŕmenia a veľmi dobre sa adaptujú bez akýchkoľvek prejavov agresívneho správania.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch - 2. časť zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci - 2. časť.